מדיניות שימוש במצלמות

_
  1. מסמך זה קובע את מדיניות השימוש במצלמות אבטחה בשטחים הציבוריים של בית החולים.
  2. בית בחולים מפעיל מצלמות למעקב חזותי בשטחים הציבוריים של בית החולים. המצלמות נועדו לצרכי אבטחה ולשמירה על ביטחון העובדים והצוותים הרפואיים וזאת בין היתר בשים לב לחוזר משרד הבריאות בעניין "היערכות למניעה והתמודדות עם תופעות האלימות במערכת הבריאות", וכדי לפקח ולהגן על רכוש וזכויות בית החולים (להלן: "המצלמות").
  3. המצלמות מאפשרות תיעוד רציף של אירועים וכן חיפוש וחזור ביחס למידע.
  4. חרף האמור לעיל, מובהר בזאת כי המצלמות אינן אוספות מידע או מתעדות במרחב הפרטי ו/או במקומות אשר מיועדים לשמור על צנעת הפרט, אלא ממוקמות בשטחים הציבוריים, בהתאם לדין.
  5. תוצרי הצילומים ישמשו את בית החולים, במידת הצורך, למטרות אבטחה וביטחון, לרבות שמירה על ביטחונם האישי של העובדים, שמירה על הסדר הציבורי במתקני בית החולים, חקירת אירועי אבטחה לפי צורך, הגנה על ענייני ונכסי בית החולים, דאגה למטופלים ושוהים אחרים הנמצאים בשטחי בית החולים מעת לעת וכיו"ב.
  6. בית החולים ישמור על כבוד ופרטיות העובדים ובכלל זאת לא יעביר ו/או ימסור העתק מהצילום לגורמים אחרים כלשהם אלא במקרים מיוחדים ויוצאי דופן (לדוגמא, במקרים בהם הדבר יידרש בהתאם להוראות הדין ו/או דרישת רשויות החוק ו/או משרד הבריאות ו/או בהתקיים חשש ממשי או שיהיה קיים ביסוס סביר לפעילות מזיקה מצד עובד או כל גורם אחר בתחומי בית החולים וכיו"ב).
  7. משך שמירת הצילומים יהא מוגבל אך ורק לשם מענה על מטרות הצילום או לשם חקירת אירועים נדרשים, ובהיעדר צורך או שימוש כאמור המידע יימחק.
  8. מסמך מדיניות זה יועמד לעיון העובדים באגף משאבי אנוש.
67%

מאושפזים בשנה

78%

ביקורים במיון

70%

ניתוחים בשנה

86%

ביקורים במכונים

62%

ביקורים במרפאות חוץ

הכישורים שלנו

אנחנו מאוד מקצועיים

_

בית החולים סנט וינסנט די פול – הצרפתי – יהיה מרכז רפואי מוביל בנצרת והסביבה במתן טיפול ושירות איכותי, מקצועי, בטיחותי, אנושי ונגיש.
בית החולים שלנו יוביל באקדמיה, הוראה ובמחקר בתחומי הרפואה השונים וידאג לגיוס והכשרת מיטב המטפלים והשירותים לתושבי נצרת והאזור.